Boek je fiets nu bij Rent-a-Bike van Dam

Algemene verordening gegevensbescherming

Bekijk onze AVG

PRIVACYVERKLARING

Rent-a-Bike van Dam respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

 Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.  

 De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): www.rentabikevandam.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Rent-a-Bike van Dam, gevestigd te Havenstraat 22, 2211 EHNoordwijkerhout, kvk-nummer: 

 Artikel 2 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

 Artikel 3 - De content van de website  

 Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 Artikel 4 - Het beheer van de website

 Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

 Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

 De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

 De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

 Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

 Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

 Uw gegevens worden verzameld door Rent-a-Bike van Dam en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.  

 Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via sam@rentabikevandam.nl. 

 Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

 In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

 Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

 U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: sam@rentabikevandam.nl.

 Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

 Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

 De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

 Artikel 11 - Cookies 

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.  
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 

- Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 

- Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.  

 1. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

- Google Adwords (tracking cookie)

 1. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. 
 2. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

 Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 Artikel 13 - Toepasselijk recht

 Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

 Artikel 14 - Contact

 Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Sam van Dam, sam@rentabikevandam.nl.

 COOKIEVERKLARING

 1. Het gebruik van cookies

 www.rentabikevandam.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.
  

 1. Toestemming voor het gebruik van cookies

 Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.    

 1. De gebruikte type cookies en hun doelstellingen

Wij gebruiken de volgende type cookies:

 - Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op of wat je in je winkelmandje hebt gestopt. 

- Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

 1. het aantal unieke bezoekers
 2. hoe vaak gebruikers de site bezoeken
 3. welke pagina’s gebruikers bekijken
 4. hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
 5. bij welke pagina bezoekers de site verlaten 

- Eigen Tracking cookies: hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.                                                                                                      

- Tracking cookies van anderen: hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s je bezoekt op internet om je persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.  

- Site improvement cookies: hiermee kunnen we verschillende versies van een webpagina testen om te kijken welke pagina het beste wordt bezocht. 

 1. Je rechten met betrekking tot je gegevens


Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via sam@rentabikevandam.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. 

 1. Cookies blokkeren en verwijderen

 Je kunt cookies te allen tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website.
 
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via www.youronlinechoices.eu.

 Wees er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kun daardoor vaker worden herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

 1. Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
 2. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=nl
 3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/278835
 4. Safari op smart phone:  https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
 5. Safari op Mac: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac 
 1. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies


De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op www.rentabikevandam.nl wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video's. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via sam@rentabikevandam.nl. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben. 

 1. Slotopmerkingen

  Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.   

  Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met sam@rentabikevandam.nl.

 DISCLAIMER 

Op het gebruik van deze website (www.rentabikevandam.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 Gebruik van informatie
Rent-a-bike van Dam streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Rent-a-bike van Dam niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

 Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Rent-a-bike van Dam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Rent-a-bike van Dam en de gebruiker van de website ontstaan.

 E-mail
Rent-a-bike van Dam garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Rent-a-bike van Dam te corresponderen, accepteert u dit risico.

 Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Rent-a-bike van Dam heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Rent-a-bike van Dam aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Rent-a-bike van Dam zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Rent-a-bike van Dam daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

 VERWERKINGSREGISTER

 Contactgegevens:

 Bedrijfsnaam: Rent-a-Bike van Dam, Havenstraat 22, 2211 EH Noordwijkerhout, e-mailadres: info@rentabikevandam.nl, telefoonnummer: 0252-251144

Verantwoordelijke: SJM van Dam, e-mailadres: sam@rentabikevandam.nl, telefoonnummer: 0252-251144

 Verwerkingsactiviteiten van reguliere persoonsgegevens:

 Categorie persoonsgegeven(s): Naam, adres, woonplaatse-mailadres, telefoonnummer
Categorie betrokkenen: Klanten
Grondslag voor de verwerking: Overeenkomst
Doel verwerking: Dienstverlening
Zelf verwerken: Ja  
Waar bevindt zich de verwerker? Binnen de EU of in een land met voldoende juridische waarborgen 
EU Verwerkersovereenkomst?  
Bewaartermijn: onbekend
Veiligheidsmaatregelen: Toegangsbeperking/voorafgaande autorisatie 

 Verwerkingsactiviteiten van bijzondere persoonsgegevens: NVT 

 Datum aanmaken register: 01 juli 2020

Privacy Statement Rent-a-Bike van Dam Application

1 October 2022

During the processing of personal data, Rent-a-Bike van Dam works conform to the requirements of the applicable data protection legislation, like the General Data Protection regulation. This means we:

 • clearly specify our purposes before we process personal data, by using this privacy statement;
 • limit our collection of personal data to only the personal data needed for
  legitimate purposes;
 • first, ask for explicit permission to process your personal data in cases where your permission is required;
 • take appropriate security measures to protect your personal data and we demand the same from parties who process personal data on our behalf;
 • respect your right to access, correct or delete your personal data held by
  us.

Rent-a-Bike van Dam is the party responsible for all data processing. In this privacy statement, we will explain what kind of personal data we collect and for which purposes within our app. We recommend that you read it carefully.

If you have any questions regarding the processing of personal data, you can find the contact details of Rent-a-Bike van Dam at the end of this privacy statement. 

Registration
Certain features of our service require you to register beforehand. You will
have to provide some information about yourself and choose a username and
password for the account that we will set up for you.

For this purpose, we use your name and address details, phone number, email address, gender, birth date and location data during the use of the app. We have a
legitimate interest in doing this. We store this information for six months
after you closed your account. We will retain this data so that you do not have
to re-enter it every time you visit our website and in order to contact you in
connection with the execution of the agreement, invoicing and payment, and to
provide an overview of the products and services you have purchased from us.
 

Handling your order
We will use your personal data when handling your order. We may share your data
with the delivery service to have your order delivered. We may also obtain
information on your payment from your bank or credit card company.

For this purpose, we use your name and address details, phone number, email address, gender and birth date. We have a legitimate interest in doing this. We store
this information for one year after your order has been completed. Certain
types of personal data will be retained for a longer period with regard to 
legal tax retention.

Providing to Third Parties
We collaborate with other organisations, that may receive your personal data.

To handle your orders, we work together with:

 • Our payment provider Mollie

Sending newsletters
We have a newsletter to inform those interested in news, tips and information
about our products and services. Your e-mail address is added to the list of
subscribers, only with your permission.

For this purpose, we use your email address. We do this on the basis of your consent. We store this information until you cancel your subscription.

You may cancel your subscription to our newsletter at any time. Each newsletter contains a link to unsubscribe from our newsletter.  

Subscription
Via Rent-a-Bike van Dam App you can take out a paid subscription. We use your personal data to complete the payment.

For this purpose, we use your name and address details, invoice address, email address, payment details and birth date. We do this on the basis of your consent. We store this information until you cancel your subscription. Certain types of personal data will be retained for a longer period with regard to legal tax retention.

Providing to Third Parties
We collaborate with other organisations, that may receive your personal data.

To handle your orders, we work together with:

 • Our payment provider Mollie

Contact form
You can use our contact form to ask questions or make any requests.

For this purpose, we use your name and address details, phone number, email address and birth date. We do this on the basis of your consent. We store this information until we are sure that you are satisfied with our response and six months thereafter. This way we can easily access the information in case you have any following questions and train our customer service to improve even more.

Promotion
Other than the advertisements on the website, we can inform you about new
products or services:

 • by e-mail

You can object at all times to this promotional communication. Every e-mail contains a cancellation link. You can also inform us through your account.

Location data
If necessary, we may collect your location data (GPS). If that is the case, you
will be asked to grant consent beforehand.

This location data and other data can also be stored and processed by the provider of the navigation/mapping software, such as Google Maps, but the data could also be used by, for example, Google or Apple itself. We have no control over their
actions. We recommend that you read the applicable privacy statement of the
provider in question.

App store
The app providing the service has been downloaded via a third-party app store.
We have no influence on which personal data the provider will process or to
what purpose it will be processed. We recommend that you read the applicable
privacy statement of the provider in question.

Providing data to third parties
Except for the parties necessary to deliver the above-mentioned services, we do
not under any circumstance provide your personal data to other companies or
organisations, unless we are required to do so by law (for example, when the
police demand access to personal data in case of a suspected crime).

Our website features social media buttons. These buttons are used by the providers of these services to collect your personal data.  

Statistics
We keep statistics on the use of our app.

Google Analytics
We use Google Analytics to track visitors to our website and to get reports
about how visitors use the website. We accepted the data processing agreement
from Google. We don’t allow Google to use information obtained by Analytics for
other Google services, and we anonymize the IP addresses.

Security
We take security measures to reduce misuse of and unauthorized access to
personal data. We take responsibility for the security of your personal data. We
renew our security measures to ensure the safe storage of personal data and keep
track of what might go wrong.

Data protection officer
We have appointed a so-called data protection officer. This person is
responsible for privacy matters within our organisation. Our data protection
officer is Thijs van Dam and is available by e-mail (thijs@rentabikevandam.nl) for all your questions and requests.

Changes to this privacy statement
We reserve the right to modify this statement. We recommend that you consult
this statement on a regular basis so that you remain informed of any changes.

Inspection and modification of your data
You can always contact us if you have any questions regarding our privacy
policy or wish to review, modify or delete your personal data.

You have the following rights:

 • Right of access: you have the right to see what kind of personal data we processed about you;
 • Right of rectification: you have the right to rectify any personal data we have processed about you if this information is (partially) wrong;
 • Right to complain: you have the right to file a complaint against the processing of your personal data by us or against direct marketing;
 • Right to be forgotten: you can file a request with us to remove any personal data we have processed of you;
 • Right to data portability: if technically possible, you have the right to ask us to transfer your processed personal data to a third party;
 • Right to restriction of processing: you can file a request with us to (temporarily) restrict the processing of your personal data.

If you exercise any of the rights mentioned above, we might ask you to identify yourself with a valid ID, to confirm it is your personal data. If so, it is important that you hide your social security number and photo.

We will usually respond to your request within one month. This term can be extended if the request is proven to be complex or tied to a specific right. You will be
notified about a possible extension of this term.

Complaints
If you want to file a complaint about our use of personal data, please send an
e-mail with the details of your complaint to info@rentabikevandam.nl. We will look into and respond to any complaint we receive.

If you think that we are not helping you in the right way, you have the right to file a
complaint with the authority. For The Netherlands, this is the Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact details
Rent-a-Bike van Dam
Landbouwplein 10
2211GE Noordwijkerhout
0252-251144
info@rentabikevandam.nl
64941353